GDPR

Vážení a milí přátelé Zenové školy Kwan Um,

velmi si vážíme veškeré spolupráce s vámi i vašeho zájmu být informován o aktivitách naší školy.

Budeme velmi rádi, když naše spolupráce bude pokračovat a budeme vás moci informovat jako doposud, a to v souladu s platnou legislativou. Nyní si vám dovolujeme zaslat tento informační email týkající se zpracovávání vašich osobních údajů.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation nabylo účinnosti 25. května 2018.

Prosíme o informaci v případě, že nechcete dostávat informace o aktivitách zenové školy.

V případě potřeby cokoliv upřesnit se neváhejte na nás obrátit.

Hezký den.

 

S pozdravem výbor Zenové školy Kwan Um, z.s

GDPR – ke stažení:

Kwan Um – souhlas s focením a pořízováním videa CEDULE A4 verze 5 – 1 – 2019 Kwan Um – souhlas s focením a pořízováním videa verze 5 – 1 – 2019 Kwan Um – trvalý souhlas s focením a pořízováním videa verze 6 – 1 – 2019

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

za účelem informování o pořádaných akcích spolku,
za účelem evidence účastníků těchto akcí,
za účelem správy členství ve spolku,
za účelem vystavování účetních dokladů a jejich zaúčtování

My – Zenová škola Kwan Um, z. s., IČ 63836165, se sídlem Vrážné 3, 569 43 – jsme pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které jste nám Vy jako subjekt údajů poskytli. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů, které jsou popsány v bodě 1 a které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 2. Rádi Vám kdykoli odpovíme na jakýkoli dotaz související se zpracováním osobních údajů: obrátit se můžete na vedoucího Vašeho místního centra nebo nám napsat na kwanumbrno@gmail.com.

1. Jaké údaje potřebujeme
Od Vás, kdo chcete být informováni o pořádaných akcích, potřebujeme následující osobní údaje: e-mailová adresa
Od Vás, kdo se chcete na některou z našich akcí přihlásit nebo se stát členem spolku, potřebujeme následující osobní údaje: jméno a příjmení e-mailová adresa

2. Proč údaje potřebujeme
Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom Vám mohli: v našem oprávněném zájmu vycházejícím z naplňování naší zájmové činnosti poskytovat informace o nabídce poskytovaných služeb a o pořádaných akcích, v našem oprávněném zájmu vycházejícím z naplňování naší zájmové činnosti přijímat Vaše přihlášky na některé z pořádaných akcí, v našem oprávněném zájmu vycházejícím z naplňování naší zájmové činnosti přijímat Vaše přihlášky ke členství v Zenové škole Kwan Um, z. s., pro splnění právní povinnosti vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a ze zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v aktuálních zněních, vypořádávat Vaše objednávky na akce, vystavovat účetní doklady a zaúčtovávat je.

3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Jejich zpracování probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické a procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Vaše osobní údaje zpracovává pouze náš spolek, do styku s nimi přichází členové jeho výboru a koordinátor e-mailové korespondence a evidence členů. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.
Žádným dalším příjemcům Vaše osobní údaje nepředáváme. V souladu s právními předpisy k nim mohou v rámci zvláštního šetření získat přístup příslušné státní orgány.

4. Jak dlouho údaje uchováváme
Osobní údaje, které od Vás máme k dispozici, budou uchovávány do okamžiku ukončení akce, případně do chvíle, kdy pomine Váš zájem o naše informace a služby a uplatníte své právo na námitku se zpracováním. Tímto okamžikem Vaše osobní údaje včetně e-mailové adresy z naší databáze vymažeme.
Pro Vaše osobní údaje zpracovávané pro splnění právní povinnosti platí stanovené zákonné lhůty pro jejich uchování nepřekračující 10 let. Poté budou z naší účetní databáze vymazány.

5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. Jsme oprávněni v případech opakovaných či nepřiměřených žádostí tyto požadavky odmítnout, případně požadovat přiměřenou úhradu.
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy nebo že jakékoliv námi zpracovávané osobní údaje o Vás nejsou správné či úplné, máte možnost požádat o vysvětlení, a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. zajistili opravu, omezení nebo výmaz Vašich osobních údajů.
V určených případech zpracování, jež odpovídá našemu oprávněnému zájmu, máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování – v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte osobně či jiným způsobem zaručujícím Vaši identifikaci. O vyřízení Vaší žádosti Vás budeme informovat v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů.
Pokud se budete i nadále domnívat, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve Vrážném 23. 5. 2018
Výbor Zenové školy Kwan Um